Patvirtinta Vietos plėtros strategija 2023 – 2027 m.

Visuotiniame Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės susirinkime patvirtinta Vietos plėtros strategija 2023-2027 m. Suplanuota strategijos suma projektams kofinansuoti – 499 523,00 Eur. Trijose strategijos prioritetuose numatytos keturios priemonės.

  • Priemonei „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“ numatyta skirti 210 tūkst. Eur ir finansuoti 2 projektus po 105 tūkst. Eur, kurių įgyvendinimo metu būtų sukurtos 3 naujos darbo vietos.  Priemone remiamos investicijos į akvakultūrą, akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimą, mėlynosios ekonomikos galimybių išnaudojimą (biotechnologijų, paslaugų, inovacijų, atsinaujinančios energijos) akvakultūros ūkiuose. Taip pat remiamos investicijos, skirtos rekreacinio turizmo kūrimui ir plėtrai, siekiant didinti regiono konkurencingumą, minimizuojant neigiamą sezoniškumo poveikį ekonominiam regiono vystymuisi, taip užtikrinant verslo sektoriaus atsparumą ir gyventojų užimtumą. Finansavimo intensyvumas 50 – 75 proc.
  •  Priemonei „Tvarių maisto sistemų plėtojimas“ numatyta 80 tūkst. Eur vienam projektui kofinansuoti. Siektinas rezultatas – sukurta 1 darbo vieta. Parama teikiama produktyvioms investicijoms į regiono žuvininkystės produktų perdirbimą, jų mažmeninį pateikimą vartotojui, žuvininkystės produkcijos realizavimą ir kitoms veikloms, atliepiančioms priemonės tikslą.Finansavimo intensyvumas 50 – 75 proc.
  •  Priemonei „Bendruomenės iniciatyvų ir gyvybingumo skatinimas, didinant vietos gyventojų socialinę įtrauktį“ numatyta 75 tūkst. Eur penkiems projektams kofinansuoti. Investicijos nėra susijusios su darbo vietų kūrimu. Planuojama įgyvendinti 5 projektus.Priemone siekiama paskatinti NVO sektoriaus gyvybingumą, verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą, vietos gyventojų socialinę įtrauktį. Bendruomenių iniciatyvų skatinimui yra būtinos žinios, kurios ugdytų verslumą, ekonominį atsparumą, ŽRVVG regiono gyventojų sąmoningumą klimato kaitos švelninimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo, ekologiškesnių vietos vartojimo įpročių skatinimo, tvaraus vietos išteklių naudojimo srityse. Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis gali suteikti vertingos patirties, įgyti žinių ir įgūdžių, kurios reikalingos verslo kūrimui ar plėtojimui, sudaro galimybes pasidalinti gerąją patirtimi ar sukurti NVO klasterius bei atrasti naujus socialinius parterius dalyvaujant projektinėje veikloje, taip prisidedant prie ŽRVVG regiono NVO sektoriaus gyvybingumo, iniciatyvų skatinimo, kompetencijų didinimo, ekonominio atsparumo ir žinomumo didinimo.  Bendruomenės taip pat skatinamos teikti įvairias paslaugas žuvininkystės ir rekreacinio turizmo sektoriui, organizuojant edukacines programas ir renginius apie klimato kaitos švelninimą ir biologinės įvairovės išsaugojimą, žvejybos ir akvakultūros regiono tradicijų puoselėjimą, bendradarbiavimo veiklų organizavimą, įgūdžių įgijimą ir informacijos sklaidą. Šia priemone numatoma skirti finansavimą veikloms ir mokymams, skirtiems visuomenės informavimui apie aplinkosaugą ir žuvies išteklių tausų naudojimą. Finansavimo intensyvumas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo (su išlygomis).
  • Priemonei „Viešųjų erdvių pritaikymas rekreacinei žvejybai ir turizmui“ numatyta 134 523,00 Eur. Planuojama trims projektams skirti po 44 841,00 Eur. Investicijos nėra susijusios su darbo vietų kūrimu. Pagal priemonę parama skiriama kurti, atnaujinti ir plėtoti viešąją pakrančių infrastruktūrą, siekiant pritaikyti ją gyventojų ir turistų poreikiams, sudarant kokybiškas žuvininkystės ir rekreacinio turizmo, laisvalaikio ir užimtumo galimybes. Investicijos į pakrančių infrastruktūros tvarkymą prisidėtų prie sveikos gyvensenos propagavimo, rekreacinio, ekologinio, kultūrinio, istorinio, patyriminio, lėtojo turizmo plėtros regione, kuris skatintų darnią ir tolygią ekonominę regiono plėtrą. Finansavimo intensyvumas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo (su išlygomis).

Daugiau informacijos asociacijos svetainėje www.zarasuzrvvg.lt.

Zarasų ir Visagino žuvininkystės vietos veiklos grupės

informacija

Flag_2colors.eps

X