Apie mus

KADA MES ĮSIKŪRĖME?

2009 m. sausio 6 d. Asociacijos steigiamojo susirinkimo protokolas;
2009 m. kovo 9 d. LR juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas Zarasų ir Visagino ŽRVVG būstinėje.

KUR MUS RASTI?

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė įsikūrusi – Zarasų rajono savivaldybės III a. 327 kab., Sėlių a. 22, Zarasai.

Registracijos adresas – Aukštaičių g. 4, Zarasai.

KAS MUS JUNGIA?

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę jungia 20 narių. Iš jų 60 proc., atstovauja pilietinę visuomenę, 30 proc. – verslą, 10 proc. – vietos valdžią.  

Asociacijos  organai yra: aukščiausias Asociacijos organas – visuotinis narių susirinkimas; kolegialus Asociacijos valdymo organas – Asociacijos taryba; vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos pirmininkas.

MŪSŲ VIZIJA:

Zarasų – Visagino regionas –  patraukli erdvė darbui, gyvenimui ir poilsiui su išplėtota ekonomine ir socialine infrastruktūra, bendradarbiaujančių ir iniciatyvių žmonių bendruomene, sveika aplinka ir gražiu kraštovaizdžiu. Žuvininkystė ir akvakultūra bei diversifikuoti kaimo verslai racionaliai naudoja ir gausina gamtos išteklius, tausoja aplinką, nes yra įdiegtos pažangios technologijos ir inovacijos.  Jaunimas nori čia gyventi ir dirbti,  bendradarbiauti ir mokytis.

MŪSŲ MISIJA:

Sutelkti kaimo žmones, socialinius partnerius vietos plėtros strategijai įgyvendinti; organizuoti, koordinuoti strategijos įgyvendinimo eigą ir vykdyti monitoringą; prisidėti ieškant plėtrai būtinų finansavimo šaltinių,   profesionaliai vykdyti vietos veiklos grupei priskirtas funkcijas.

MŪSŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI :

  • telkti gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu vietos iniciatyvos ir partnerystės pagrindais;
  • skatinti pakrančių ir gyvenviečių, kuriose vykdoma žuvininkystės veikla, aplinkos kokybės gerinimą;
  • atstovauti bendruomenių interesus vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;
  • teikti bendruomenėms ir žuvininkyste užsiimančioms įmonėms, fiziniams asmenims Asociacijai prieinamą metodinę, organizacinę ir teisinę pagalbą;
  • skatinti nacionalinį ir tarpvalstybinį regionų bendradarbiavimą;
  • aktyviai dalyvauti įgyvendinant Zarasų rajono ir Visagino savivaldybės strateginių planų nuostatas.
Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (ZVŽRVVG), (toliau – Asociacija) – tai Zarasų rajono ir Visagino savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių žuvininkystės įmonių, asociacijų, gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų, fizinių asmenų bei įstaigų, teikiančių viešąsias paslaugas, savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Zarasų rajono ir Visagino savivaldybės gyventojų interesams ir besirūpinantis regiono plėtra.
Arvydas Veikšra
VPS administravimo vadovas

mūsų komanda

VPS administravimo vadovas

Arvydas Veikšra

Buhalterė

Vardenis Pavardenis

Administratorius

Vardenis pavardenis

Ryšių specialistė

Vardenis pavardenis
X