PASIRAŠYTA STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė  (toliau – ŽRVVG) 2024 m. vasario 29 d. pasirašė projekto „Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo sutartį Nr. 31SI-23-06-K-003-PR001 (toliau – Strategija).

Vietos plėtros strategijos tikslas – vietos iniciatyvų ir partnerystės pagrindu, telkiant regiono gyventojus, verslo įmones bei įstaigas, teikiančias viešąsias paslaugas, ugdant jų gebėjimus veikti kartu, skatinti žuvininkystės plėtrą regione. Šiuo projektu siekiama, kad ŽRVVG teritorija taptų sumanus ir ekonomiškai gyvybingas regionas, pasižymintis aktyviai veikiančia bendruomene, gyvybingu ir atspariu verslo bei nevyriausybiniu sektoriumi, išvystyta infrastruktūra, įdiegtomis inovacijomis, orientuotas į klimato kaitos švelninimą, gyvenimo kokybės rodiklių gerinimą ir vietos išteklių tausojimą. Tam tikslui parengta žuvininkystės vietos plėtros strategija, kurioje numatytos priemonės, sąlygos, veiksmų ir finansinis planai Strategijos tikslams pasiekti.

ŽRVVG misija – organizuoti pilietinės visuomenės, vietos valdžios ir verslo atstovų partnerystę VVG teritorijos problemoms spręsti, atstovauti vietos gyventojų interesams ir padėti įgyvendinti jų kūrybiškus, novatoriškus sumanymus.

Aktyvindama gyventojus, skatindama jų verslumą, norą darniai dirbti ir siekti pilnavertiškesnės gyvenimo kokybės, ŽRVVG siekia didinti verslo gyvybingumą, išsaugant gyvenamosios aplinkos savitumą, patrauklumą ir tvarų vartojimą.

Strategijos įgyvendinimui skirta 640 414 Eur dydžio parama iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Vietos projektų įgyvendinimui skiriama 499 523 Eur  (78 proc.), 140 891 Eur (22 proc.) skiriama Strategijos administravimui, iš kurių 35 223 Eur numatyta gyventojų aktyvinimui ir 5 284 Eur – ŽRVVG dalyvavimui tinklaveikoje.

Finansavimas skirtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministerijai patvirtinus projektų administravimo taisykles, bus planuojamas ir skelbiamas kvietimų grafikas. Apie tai informuosime atskiru pranešimu.

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės informacija

X