Rengiama Vietos plėtros strategija. Svarbi Jūsų nuomonė

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė pradėjo rengti Vietos plėtros strategiją 2023‒2027 metams. Strategijai įgyvendinti pagal LR Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą metodiką  planuojama skirti 640 tūkst. eurų.

Strategija bus rengiama ir įgyvendinama Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių teritorijose pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Vietos plėtros strategijos tikslas – sudaryti sąlygas tvarios mėlynosios ekonomikos  potencialo didinimui ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimui.

Šiame strategijos rengimo etape labai svarbu atsakyti, kokias galimybes matome tolimesniam mūsų regiono vystymuisi ir kokioms sritims turėtų būti teikiamas didžiausias dėmesys (prioritetas) įgyvendinant Vietos plėtros strategiją.

Administravimo taisyklėse nustatyta didžiausia paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis ‒ 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo, o remiami veiksmai atitinka vieną iš kriterijų: 1) atitinka kolektyvinius interesus; 2) turi kolektyvinį paramos gavėją arba 3) projektas turi inovacinių aspektų.

Kai vietos projektas yra skirtas žuvininkystės verslui plėtoti arba pradėti, jį teikia juridinis arba fizinis asmuo, ir pareiškėjas įrodo, kad vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu, bus kompensuojama 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Privataus žuvininkystės verslo pobūdžio projektams (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų), kai jį teikia juridinis (privatus arba viešas) arba fizinis asmuo, bus kompensuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Kviestume gyventojus, juridinius asmenis pasinaudoti paramos galimybėmis kuriant ir tobulinant infrastruktūrą pritaikytą žvejybai, akvakultūrai ir rekreaciniam turizmui, ekologinio turizmo vystymui, etnografinei žvejybai, produktų pridėtinės vertės kūrimui.

Jūsų dalyvavimas strategijos rengimo procese labai svarbus ir reikšmingas. Prašome skirti kelias minutes laiko ir atsakyti į anketos klausimus (ANKETA)nes tai padėtų strategijoje numatyti tinkamas VVG teritorijos plėtros kryptis ir priemones vietos projektams kofinansuoti.

Visais klausimais dėl strategijos rengimo, vietos projektų įgyvendinimo galite kreiptis telefonu +370 687 58562 arba elektroniniu paštu zarasuzuvis@gmail.com.

Arvydas VEIKŠRA

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono

vietos veiklos grupės pirmininkas

X